Proces & Maintenance Support

Arbo veiligheid


Arbowet, Arbobesluit en arbocatalogi

De Arbowet, voluit de Arbeidsomstandighedenwet, regelt de veiligheid op de werkvloer. De overheid stelt in deze wet doelvoorschriften vast. Deze doelvoorschriften worden beschreven in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

De werknemers en werkgevers maken samen afspraken over de wijze waarop zij aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften willen voldoen. Deze afspraken kunnen zij vastleggen in zogenaamde arbocatalogi. Deze arbocatalogi worden doorgaans binnen de branche opgesteld en bevatten bijvoorbeeld beschrijvingen van technieken en methoden, goede praktijken, normen en praktische handleidingen.

De verantwoording voor de arbocatalogi ligt volledig bij de werkgevers en werkgevers en in de praktijk vaak bij brancheorganisaties. De arbocatalogi vervangen de arbobeleidsregels, die zijn vervallen per 1 januari 2012.
Doelstelling Arbowet

In artikel 3 is de kerndoelstelling van de Arbowet uitgeschreven. Hieronder het eerste gedeelte van deze tekst. Dus de werkgever moet beleid voeren!

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: .........

Risico-inventarisatie en -evaluatie (vaak genoemd rie of ri&e)

Uit de Arbowet artikel 5 :

Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers.

Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen.

De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.

Veiligheid arbeidsmiddelen, waaronder 'oude' machines (bouwjaar voor 1995)

Onder arbeidsmiddelen vallen onder andere gereedschappen en machines. De minimale veiligheidseisen voor arbeidsmiddelen zijn in hoofdstuk 7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (kortweg Arbobesluit) vastgelegd. Ook ligt hier vast welke arbeidsmiddelen gekeurd moeten worden.

In hoofdstuk 7 van het Arbobesluit staat o.a. dat gevaarlijke bewegende delen deugdelijk afgeschermd moeten worden.

Er wordt nogal eens gedacht dat je met het verstrekken van pbm's (persoonlijke perschermingsmiddelen) al een eind op weg bent met het voldoen aan de Arbowet. Dit is niet zo. Zeker niet omdat de Arbowet, net zoals Europese richtlijnen, een dwingende volgorde van risicoreductie voorschrijft.

Volgorde van risicoreductie:

  • Begin met bronaanpak
  • Tref collectieve maatregelen
  • Tref individuele maatregelen


Mestech  kan voor u een risicobeoordeling (ri&e) opstellen en op basis hiervan een plan van aanpak maken. In dit plan van aanpak komen dan de risicoreductievoorstellen, die o.a. gebaseerd zijn op de wettelijke eisen uit het Arbobesluit.

Graag bespreken wij met u de mogelijkheden. Maak een afspraak of vraag extra informatie aan.